Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Seghers Advocatuur

 1. Seghers Advocatuur is een eenmanszaak van mr. P.C. Seghers, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33256206.
 2. Alle opdrachten en werkzaamheden worden onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolgopdrachten en gewijzigde of aanvullende opdrachten van de cliënt. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de werknemers van Seghers Advocatuur, alsmede ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie daarmee in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Seghers Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Seghers Advocatuur.
 1. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 20.000,- of, indien het door Seghers Advocatuur in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 45.000,-. Niet alleen Seghers Advocatuur, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden tegenover de opdrachtgever een beroep doen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Seghers Advocatuur, indien niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 1. Seghers Advocatuur zal bij het inschakelen van derden (behoudens in geval van rolwaarnemers, procesadvocaten, vertalers, koeriers en/of deurwaardersbijstand) zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Seghers Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Seghers Advocatuur is door de cliënt/ opdrachtgever gemachtigd voorwaarden, daaronder begrepen eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen hem en die derden gelden of die door de derden worden bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 1. De opdrachtgever vrijwaart Seghers Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Seghers Advocatuur.
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het jaarlijks door Seghers Advocatuur vast te stellen uurtarief. Seghers Advocatuur is gerechtigd betaling van een voorschot (voor honorarium en/of verschotten) te verlangen. Seghers Advocatuur is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van het honorarium en/of de verschotten heeft betaald en/of indien en zolang de opdrachtgever na een aanmaning achter is met betaling van een of meer declaraties.
 1. Door Seghers Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten en verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Gebruikelijke algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax,- en kopieerkosten e.d.) worden niet apart in rekening gebracht, deze zijn begrepen in het honorarium.
 1. De verrichte werkzaamheden worden periodiek, in beginsel maandelijks, aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De opdrachtgever kan aan dit beginsel geen rechten ontlenen. De opdrachtgever is  –zonder dat een ingebrekestelling is vereist- in verzuim, indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is geschied. Seghers Advocatuur is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn, aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom.
 1. Seghers Advocatuur is bevoegd zijn vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met voor de opdrachtgever ontvangen gelden.
 1. De rechtsverhouding tussen cliënt / opdrachtgever en Seghers Advocatuur is onderworpen aan Nederlands recht.
 1. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen gelden, wordt een dossier gedurende zeven jaar gearchiveerd na het verzenden van de slotdeclaratie of kennisgeving van sluiting van het dossier als dat eerder is, waarna het Seghers Advocatuur vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.
 1. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient hij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan Seghers Advocatuur en wel binnen twee maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
 1. De kantoorklachtenregeling Seghers Advocatuur is van toepassing.
 1. Seghers Advocatuur komt geen beroep toe op een beding in deze algemene voorwaarden voor zover het betreffende beding niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

Utrecht, 2015

 

Klik voor Algemene_Voorwaarden_Seghers

Klik voor Privacyreglement Seghers Advocatuur 2023